Hudební nauka a PHV

Rozvrh HN, rozvrh komorní hry

Informace k výuce hudební nauky Vám podá učitel hry na nástroj nebo jednotliví učitelé HN (email: prijmeni@zuspopelka.cz):

PHV - Lucie Laubová, Anna Brdičková

1. ročník - Zuzana Vilímová

2. ročník - Anna Brdičková, Lucie Laubová

3. ročník - Hana Šafaříková

4. ročník - Petr Čermák

5. ročník - Matěj Pokorný

pobočka Slivenec - Helena Kuglerová

pobočka Zličín - Hana Trejbalová

 • Během výuky se opíráme tyto principy:
 • Využíváme sluchová cvičení, intonační cvičení a rytmická cvičení.
 • Poslechem vybraných materiálů získává žák základní orientaci v hudební literatuře.
 • Podporujeme hudební představivost (zaznamenávání, zazpívání jednoduchých notových zápisů).
 • Motivujeme děti k aktivnímu poslechu hudby.
 • Podporujeme k vlastnímu názoru na hudbu.
 • Vedeme děti k tvořivému přístupu k hudbě.

OČEKÁVÁNÉ VÝSTUPY V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH:

 • 1. ročník
 • Ovládá délky not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová)
 • Ovládá čtení a psaní not v houslovém klíči v rozsahu c1 – g2
 • Chápe funkci křížku, béčka a odrážky
 • Zná dynamická znaménka: p, mf, f, crescendo, diminuendo, staccato, legato
 • Zná hudební značky: prima volta, seconda volta, D.C. al Fine, repetice
 • Ovládá znalost durové stupnice C – DUR a mollové stupnice a – moll (stavba stupnice, akord, půltóny, dur/moll tetrachord)
 • 2. ročník
 • Opakování látky 1. ročníku
 • Ovládá čtení a psaní not v houslovém klíči v rozsahu g – c3
 • Ovládá čtení a psaní not v basovém klíči v rozsahu c – c1
 • Nota s tečkou, pomlka s tečkou
 • Umí vyjmenovat postup křížků a béček, zná posuvku dvojkřížek a dvojbéčko
 • Umí určit stupně stupnice, hlavní stupně (T, S, D)
 • Zná dur/moll kvintakord a jeho obraty (bez intervalů)
 • Zná pojmy: accelerando, ritardando, allegro, moderato, lento
 • Zná hudební značky: akcent, koruna
 • Dovede pojmenovat jednotlivé skupiny hudebních nástrojů
 • Dovede rozlišit pěvecké hlasy (4 základní)
 • Zná všechny běžné druhy taktů (2/4, 3/4, 4/4)
 • 3. ročník
 • Celková znalost intervalů (prima – oktáva)
 • Dovede vytvořit kvintakord a jeho obraty (pojmenování pomocí intervalů)
 • S použitím hlavních stupňů stupnice (T, S, D) vytvoří jednoduchý doprovod k písni
 • Ovládá tvoření všech durových a mollových stupnic pomocí kvintového kruhu
 • Ovládá označení: synkopa, duola, triola, předtaktí
 • Chápe pojem enharmonická záměna
 • 4. ročník
 • Opakování látky 3. ročníku (intervaly a předznamenání stupnic)
 • Znalost mollových stupnic (aiolská, harmonická, melodická)
 • Orientuje se v jednoduchých hudebních formách - písňová forma, variace, rondo
 • Zaznamená, zazpívá jednoduchý notový zápis
 • Chápe pojem transpozice. Transponuje jednoduché melodie do jiné tóniny.
 • 5. ročník
 • Opakování látky předchozích ročníků
 • Kompletní přehled dějin hudby (chápe souvislosti vývoje hudby a orientuje se v jejich druzích, rozpozná charakteristické znaky hudebního vyjadřování v jednotlivých epochách)