Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Označení a uvozovací text položky Obsah položky
1. Název Základní umělecká škola Popelka
2. Důvod a způsob založení

zřizovací listina - zřizovatel Hlavní město Praha

zápis do školského rejstříku 1. 1. 2005

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

ředitel školy

zástupce a zástupkyně ředitele

vedoucí pobočky Praha-Slivenec

vedoucí pobočky Praha-Zličín

pedagogičtí pracovníci

provozní úsek

4. Kontaktní spojení

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

sídlo: Na Popelce 1/18, 150 00 Praha 5

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu sídlo: Na Popelce 1/18, 150 00 Praha 5
4.3 Úřední hodiny úřední hodiny: po, st, čt 14-17, út, pá 12-14.30
4.4 Telefonní čísla

kancelář školy: 257 326 691

e-mail: skola@zuspopelka.cz

ředitel školy:

Vojtěch Fröhlich, mob. 734 445 326, frohlich@zuspopelka.cz

zástupci ředitele:

Matěj Pokorný, mob. 734 852 617, pokorny@@zuspopelka.cz

Adéla Tichá, mob.: 606 227 642, e-mail: ticha@zuspopelka.cz

pověřenec ochrany osobních údajů Ing. Petr NACHER , mob.: 603 282 622

e-mail: nacher@petersoft.cz

4.5 Adresa internetových stránek www.zuspopelka.cz
4.6 Adresa podatelny

Na Popelce 18, 150 00 Praha 5

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk, CD, DVD

4.7 Elektronická adresa podatelny skola@zuspopelka.cz
4.8 Datová schránka kwa8nw5
5. Případné platby lze poukázat 913 60 51 / 0100
6. IČO 613 85 093
7. Plátce daně z přidané hodnoty není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty -
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v kanceláři školy

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v kanceláři školy

Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v kanceláři školy

Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v kanceláři školy

Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v kanceláři školy

Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v kanceláři

Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v kanceláři školy

 8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte).

Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
– v listinné podobě v kanceláři školy

Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
– po předchozí domluvě s ředitelem školy

Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě v ředitelně školy

Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v kanceláři školy

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu).

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy -
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte 

Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném a účinném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (dále jen „správní řád“)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném a účinném znění

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), v platném a účinném znění ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném a účinném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném a účinném znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele) – č. j. 37 014/2005–25

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška
o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12. Úhrady za poskytování informací -
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací v případě tisku: 5,- Kč / A4
v ostatních případech: zdarma
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Uvedeno níže.

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.

Pověřenec pro GDPR: Ing. Petr NACHER, Vysočanská 567/51, 190 00 Praha 9
mobil: +420 603 282 622, www.petersoft.cz, nacher@petersoft.cz

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0