Taneční obor

JAK PROBÍHÁ STUDIUM

Studium tanečního oboru začíná jedno až dvouletým přípravným studiem, tzv. přípravkou. Děti navštěvují v tomto období kolektivní výuku Přípravné taneční výchovy (PTV), kde se seznamují formou jednoduchých pohybových a tanečních her s elementárními návyky kultivovaného pohybu.  

Výuka probíhá od 1 do 3 povinných vyučovacích hodin týdně podle věku a talentu žáka. Bývá od prvního stupně dělena do 2 dnů v týdnu.

JAKÁ JE NÁPLŇ STUDIA

V prvních dvou ročnících prvního stupně žáci bez rozdílu absolvují předměty Taneční průprava a Taneční praxe a od třetího ročníku se jejich studijní zaměření rozšiřuje o předmět Taneční technika. Pro zvláště talentované žáky jsou určeny hodiny Souborové práce.

Absolvování všech předmětů studijního zaměření je podmínkou pro úspěšné ukončení studia. Uvolnění z některých předmětů je možné pouze na základě významných překážek ve studiu (zejména kolize s povinnou školní docházkou). Důvodem, který nelze akceptovat, jsou např. volnočasové aktivity.

CO STUDIUM OBNÁŠÍ

Výuka na základní umělecké škole se od volnočasových aktivit, tzv. kroužků liší celkovým koncepčním pojetím a pojmenovanými výstupy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přestože je výuka na ZUŠ z většiny hrazena ze státního rozpočtu, žák přispívá na chod školy v rámci pololetního školného, které ve školním roce 2021/2022 činí 1000 Kč pro přípravné a 1200 Kč pro základní studium. Žáci souboru Taneční studio Light hradí navíc členský příspěvek spolku Taneční studio Light, který pokrývá náklady na nadstandarní pokrytí výuky. Více informací získáte při zápisu do souboru. Pokyn pro platbu obdržíte e-mailem.

CO STUDIUM PŘINÁŠÍ

Naším cílem je, aby našim žákům dělal pohyb a tanec radost. Snahou je probouzet v žácích smysl pro krásu pohybu, tance a dalších oborů umění, ve kterých je kultura pohybového projevu důležitá. Tanec bývá propojen i s jinými uměleckými činnostmi, které mohou pohyb umocnit. Osvojení pohybových technik začíná od jednoduchých her přes taneční a improvizační etudy až po vlastní tvorbu či volbu tance jako budoucí profesní zaměření.

Výuka je vedena plně kvalifikovanými pedagogy, kteří absolvovali studium konzervatoří, pedagogických nebo uměleckých vysokých škol. Žák se dle svých preferencí může rozhodnout, zda se bude věnovat tanci pouze zájmově nebo zda je jeho metou přijetí na některou z odborných uměleckých škol.

KONTAKTY 

Výuka probíhá ve 2 sálech v budově Pod Klikovkou 13, Praha 5 (vila v zahradě v tichém prostředí, ulice jednosměrná od Plzeňské ulice)
Tel.: 257 220 469

Mgr. Jana Molíková | tel.: 603 313 338, e-mail: molikova@zuspopelka.cz
MgA. Lenka Tretiagová | tel.: 606 754 666, e-mail: tretiagova@zuspopelka.cz

NĚCO NAVÍC

ZUŠ Popelka nabízí v tanečním oboru navíc pro žáky výběrové soubory:

Pro žáky II. stupně a dospělé soubor historického tance SALTUM DARE (saltum-dare.webnode.cz), který sdružuje zejména zájemce o historii – z největší části z renesančního období. Jeho členové se prezentují na dobových akcích, hradech a zámcích.

Pro děti I. a II. stupně TANEČNÍ STUDIO LIGHT, z.s. (www.tanecnistudiolight.cz) zabývající se především tanečním a pohybovým divadlem, které prezentuje práci vybraných dětí ve spolupráci s profesionálními umělci.

Práce ve výběrových souborech přináší nutnost finančních příspěvků nad rámec školného pro pokrytí vyšších nároků např. na kostýmy, u TSL i na pronájmy, profesionály aj.