Časté dotazy - FAQ

1. Kdy se přihlásit do ZUŠ?

Přihlašování nových žáků a talentové zkoušky probíhají každoročně v průběhu května. V měsíci září se pouze doplňují volná místa a domlouvá se rozvrh již přijatých žáků.

2. Co je potřeba k přijetí mého dítěte do ZUŠ?

K přijetí je nutné mít online vyplněnou přihlášku do konkrétního oboru školy a úspěšně absolvovat talentovou zkoušku. Do přípravného studia dle vyhlášky o ZUŠ je možné přijmout dítě do všech oborů po dosažení věku 5 let k 1. září daného školního roku. Do 1. ročníku I. stupně základního studia je možné přijmout dítě po dosažení věku 7 let k 1. září daného školního roku.

3. Jak přihlásit dítě do ZUŠ?

a) Vyplňte elektronickou přihlášku. Elektronickou přihlášku najdete zde, případně na našich stránkách www.zuspopelka.cz v sekci Zájemci o studium. Po vyplnění nám ji odešlete tlačítkem „Odeslat“. Vyplněním přihlášky nejste automaticky přijatí do ZUŠ, je ještě třeba úspěšně vykonat talentové zkoušky. Po odeslání elektronické přihlášky obdržíte na uvedený e-mail potvrzení s identifikačním číslem a odkazem na výsledek zkoušky. Přihlášku podepíšete až osobně na talentových zkouškách.

b) Přijďte na talentové zkoušky. Sledujete webové stránky školy www.zuspopelka.cz na kterých budou v dubnu oznámeny termíny a informace k talentovým zkouškám. Při podání elektronické přihlášky si v online formuláři zarezervujete konkrétní čas talentové zkoušky. Dítě má k přijímacím zkouškám přijít v doprovodu jednoho z jeho zákonných zástupců. V případě některých hromadných oborů budou zkoušky probíhat kolektivně.

c) Podle zveřejněných výsledků talentových zkoušek se dozvíte, zda jste přijatí a ke kterému učiteli.

d) V případě přijetí ke studiu si v prvním zářijovém týdnu domluvte rozvrh hodin se svým učitelem. U hromadných oborů se pak skrze systém Klasifikace, do kterého získáte přístup, přihlaste na vybraný blok. Škola posílá přesné pokyny na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce všem přijatým žákům.

4. Jak odhlásit díte ze ZUŠ?

Pokud se rozhodnete již nepokračovat ve studiu, využijte formulář v sekci Dokumenty, nebo zašlete e-mail na adresu skola@zuspopelka.cz

5. Co je předmětem přijímací talentové zkoušky?

a) Požadavky pro hudební obor: Připravte si pouze jednoduchou písničku. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování zkoušky, která zahrnuje neformální pohovor a ověření hudebního a rytmického cítění. Žák ve věku 5 let zpravidla nastupuje do hromadné Přípravné hudební výchovy, od 6 let již dochází i na individuální výuku hry na nástroj nebo zpěvu (může se lišit dle poboček).

b) Požadavky pro taneční obor: U přípravného studia posuzujeme zejména samostatnost, rozlišení tempa a základní pohybovou improvizaci. U starších žáků od 7 let pak jednoduchá zkouška obsahuje úkoly, ve kterých budoucí žák prokáže svoji orientaci v prostoru, rozliší tempo, rytmus, předvede svoji tvořivost, ohebnost a improvizaci na zadané téma. Zkouška trvá pro přípravné studium cca 5 - 10 minut a pro děti od 7 let cca 10 - 15 minut. Zkoušky probíhají bez přítomnosti rodičů, není na ně žádný požadavek ohledně oblečení či obutí.

c) Požadavky pro výtvarný obor: Žáci tvoří 2 výkresy se zadáním odpovídajícím věku (orientační doba je 45 minut). Je možné přinést ukázat domácí tvorbu. Posuzujeme výtvarný projev, nápaditost, základní cit pro formát a barvy, ale také zralost, samostatnost a schopnost se s přestávkami věnovat výtvarné činnosti po dobu 2 a čtvrt hodiny (délka bloků v případě přijetí). Veškeré výtvarné potřeby dostanete ve škole.

d) Požadavky pro literárně-dramatický obor: Připravte si krátkou básničku nebo prózu (stačí úryvek). Součástí přijímacího řízení bude její přednes, dále krátké výslovnostní cvičení v podobě říkanky nebo jazykolamu a neformální pohovor.

7. Kde se dozvím informace o přijetí a zařazení mého dítěte?

Informace o přijetí a zařazení žáka se dozvíte na odkaze, který zasíláme po obdržení elektronické přihlášky na v ní uvedenou e-mailovou adresu, nebo v aktualitách na našich stránkách.

8. Kolik studium stojí?

Studium na základních uměleckých školách je z části hrazené z rozpočtu MŠMT. Náklady na provoz hradí rodiče podle vybraného oboru. Rozpis úplaty za vzdělávání naleznete zde nebo na stránkách ZUŠ Popelka v sekci Dokumenty.

9. Mohu své dítě přihlásit do ZUŠ v průběhu školního roku?

Tato možnost existuje, avšak jen v mimořádných případech a po schválení vedení školy. Většinou se jedná o přestup z jiné školy nebo doplnění náhlé změny v úvazku učitele.

10. Jak se dozvím o prospěchu mého dítěte?

O prospěchu vašeho dítěte Vás bude informovat učitel hlavního oboru. Pokud bude dlouhodobě prospěch vašeho dítěte špatný, nebo bude mít dítě vysokou absenci, snažíme se zákonné zástupce informovat sami. Díky systému Klasifikace je možno průběžně sledovat probíranou látku či případné hodnocení pedagogů.

Máte další dotazy? Směřujte je na skola@zuspopelka.cz. Děkujeme