Výtvarný obor

JAK PROBÍHÁ STUDIUM

Studium výtvarného oboru začíná jedno až dvouletým přípravným studiem, tzv. přípravkou a pokračuje na 1. stupni od 7 let a druhém stupni od 14 let. Výuka probíhá jedenkrát týdně v rozsahu 3 vyučovacích hodin.

JAKÁ JE NÁPLŇ STUDIA

Od školního roku 2012/2013 se na českých základních uměleckých školách vyučuje podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které si každá škola vytváří samostatně na základě státního zadání, rámcového vzdělávacího programu. ŠVP pojmenovává dovednosti a postoje, které by si měl ideálně každý žák osvojit. Náš ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy nebo si jej můžete prohlédnout na webových stránkách školy www.zuspopelka.cz v sekci Dokumenty.

Pro úspěšné dokončení studia je ideální navštěvovat výuku celou dobu od přípravného studia až k sedmému ročníku prvního stupně, aby žák prošel celou řadu výtvarných technik a byl schopen samostatně tvořit a postupně si utvářel vlastní názor a styl. Součástí výuky je prezentace děl na školních a celonárodních výstavách a také návštěvy kulturních akcí.

CO STUDIUM OBNÁŠÍ

Výuka na základní umělecké škole se od volnočasových aktivit, tzv. kroužků liší celkovým koncepčním pojetím a pojmenovanými výstupy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přestože je výuka na ZUŠ z většiny hrazena ze státního rozpočtu, žák přispívá na chod školy v rámci pololetního školného.

CO STUDIUM PŘINÁŠÍ

Naší snahou je učit děti vnímat svět, v kterém žijí a nabízet možnosti jak tento vztah vyjádřit. Pracují s materiály, kterými mohou vyjádřit svůj osobní záměr. Cílem výchovně vzdělávacím je rozvíjet fantazii dítěte, jeho cítění, výtvarné vidění a vyjadřování a naučit dítě základům výtvarných zručností (kresba, malba, grafika, keramika, kombinovaná technika, dekorativní činnost). Výchovně vzdělávací proces na výtvarném oboru je zaměřen na výchovu umělecky cítícího a tvořivého absolventa, který dosáhl takový stupeň rozvoje svých výtvarných schopností, že mu umožňují aktivně uplatnit získané schopnosti a dovednosti při studiu na středních a vysokých školách uměleckého směru i svém dalším profesním a osobním životě.

V průběhu přípravného studia si děti osvojují učivo na námětech, které bezprostředně prožily a ke kterým mají svůj citový vztah. Učí dítě základům výtvarných zručností formou hry. První stupeň volně navazuje na získané dovednosti a zkušenosti z přípravných ročníků a je zaměřen na postupné a cílevědomé rozvíjení výtvarné tvořivosti v rozsahu vzdělávacího programu.

Výtvarná výchova na druhém stupni je zaměřena na prohloubení vyjadřovacích schopností studentů při užití náročnějších výtvarných prostředků a technik a dává možnost pokračovat ve studiu na středních a vysokých odborných školách výtvarného zaměření.

Výuka je vedena plně kvalifikovanými pedagogy, kteří absolvovali pedagogické, nebo odborné výtvarné studium na středních a vysokých školách. Žák se dle svých preferencí může rozhodnout, zda se bude věnovat studiu pouze zájmově, nebo zda je jeho metou přijetí na některou z odborných uměleckých škol.

Vyučující:
Pod Klikovkou: pondělí, úterýHana Přikrylová

Rozvíjíme všechny základní, netradiční a současné výtvarné techniky a dovednosti. Mimo tvorbu se zaměřujeme i na diskuzi o umění a vizuální gramotnost. Dále v rámci ŠVP. 


Pod Klikovkou: středa Jaroslava Brázdová

Rozvíjíme všechny základní výtvarné techniky a dovednosti. Pravidelně zařazujeme práci s keramikou. Dále v rámci ŠVP. Výběr z prací žáků paní učitelky Brázdové je možné si prohlédnout zde.
 

Pod Klikovkou: čtvrtekJan Fiala

Rozvíjíme všech základní výtvarné techniky a dovednosti. Příprava na práci s multimédii pro rozšíření ve vyšších ročnících. Dále v rámci ŠVP.

Slivenec: úterý – Jaroslava Plačková
Zličín: úterý, středa – Barbora Skácelová

Doba výuky:
3x 45 minut 1x týdně na pob. Pod Klikovkou a Slivenec
14:00 – 16:15
16:30 – 18:45

3x 45 minut 1x týdně ve dnech úterý a středa na Zličíně
út: 13:30 – 15:30, 15:45 – 18:00
st: 15:00 – 17:15

Informace:
pob. Pod Klikovkou 1561/13 tel: 257 215 088
Jaroslava Brázdová mob.: 605 959 943 
Jan Fiala mob.: 721 681 101
Hana Přikrylová mob.: 723 822 691

pob. ZŠ a MŠ Slivenec, Jaroslava Plačková mob.: 737 474 136

pob. ZŠ a MŠ Zličín, Barbora Skácelová mob.: 606 502 966


VO_Klikovka_DL