Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název Základní umělecká škola Popelka
2. Důvod a způsob založení

poskytování základního uměleckého vzdělávání

zřizovací listina - hlavní město Praha

3. Organizační struktura

ředitel školy

zástupce a zástupkyně ředitele

vedoucí pobočky Praha-Slivenec

vedoucí pobočky Praha-Zličín

pedagogičtí pracovníci

provozní úsek

4. Kontaktní údaje

sídlo: Na Popelce 1/18, 150 00 Praha 5

úřední hodiny: po, st, čt 14-17, út, pá 12-14:30

telefon: 257 326 691, 734 852 615

e-mail: skola@zusnapopelce.cz

web: www.zusnapopelce.cz

5. Případné platby lze poukázat 913 60 51 / 0100 (Komerční banka)
6. IČ 613 85 093
7. DIČ -

8. Dokumenty

Školní vzdělávací program ZUŠ Na Popelce

Školní řád ZUŠ Na Popelce

Výroční zpráva

Rozpočet 2019: 27 585 768,59

9. Žádosti o informace

osobně: ZUŠ Na Popelce 1/18, Praha 5

e-mailem: skola@zusnapopelce.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

osobně: ZUŠ Na Popelce 1/18, Praha 5

e-mailem: skola@zusnapopelce.cz
11. Opravné prostředky na rozhodnutí statutárního orgánu se nevztahuje správní řízení
12. Formuláře www.zusnapopelce.cz/dokumenty
13. Popisy postupů lhůta pro vyřízení námětů, žádostí, stížností a dalších podání:
bez zbytečného odkladu, maximálně 1 měsíc
14. Předpisy Školský zákon (www.msmt.cz)
Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání (www.msmt.cz)
Zákon o svobodném přístupu k informacím (www.mvcr.cz)
Školní řád ZUŠ Na Popelce
15. Úhrady za poskytování informací v případě tisku: 2,- Kč / A4
v ostatních případech: zdarma
16. Licenční smlouvy -
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Počet podaných žádostí o informace v roce 2018: 0
Počet podaných žádostí o informace v roce 2019: 0

Pověřenec pro GDPR: Ing. Petr NACHER, Vysočanská 567/51, 190 00 Praha 9
mobil: +420 603 282 622, www.petersoft.cz, nacher@petersoft.cz

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0